De WestWijzer een unieke school in Westwoud. 

Het ontstaan van de WestWijzer
Midden in oostelijk West-Friesland, in de gemeente Drechterland, ligt het dorp Westwoud. Er waren van oudsher twee basisscholen in het dorp; een katholieke en een openbare basisschool. RKBS De Regenboog viel onder het bevoegd gezag van het katholieke schoolbestuur SKO De Streek en OBS 't Skitteljacht locatie Westwoud behoorde tot het openbare schoolbestuur Stichting Present.

Beide scholen hadden al gedurende een aantal jaren te maken met teruglopende leerlingenaantallen. De prognoses voor de beide scholen in Westwoud lieten voor de komende vijf jaar nog een verdere afname van bijna 19% van de leerlingen zien. Daarnaast kwam er vanuit de ouders /bewoners sterk de wens naar voren om één school in het dorp mogelijk te maken. In het dorp was een initiatiefgroep "1 school in Westwoud" al jaren lang actief met het doel om één gezamenlijke school in Westwoud te realiseren.

Deze beide factoren zorgden ervoor dat de besturen actief zijn gaan onderzoeken of er een samenwerking tussen beide schoolbesturen mogelijk was. Dit resulteerde in mei 2015 in een gezamenlijk ondertekende intentieverklaring, waarin de besturen vastlegden dat zij streefden naar de totstandkoming van één gezamenlijke basisschool in Westwoud die gehuisvest zou worden op één locatie in Westwoud.

Na een traject waarin op verschillende gebieden onderzocht werd hoe de samenvoeging van de beide scholen gerealiseerd zou kunnen worden werd op 1 augustus 2017 de Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs West-Friesland opgericht. En op 3 september 2017 was de eerste schooldag van de samenwerkingsschool De WestWijzer!

Identiteit
De WestWijzer behoort formeel tot het bijzonder onderwijs, maar profileert zich in de praktijk als een samenwerkingsschool voor beide grondslagen. Dit houdt in dat de school een informele samenwerkingsschool is voor alle gezinnen en gezindten uit Westwoud.

Het samenvoegen van een katholieke en een openbare school tot één gezamenlijke samenwerkingsschool vraagt vanzelfsprekend extra aandacht voor de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van deze school.
De WestWijzer is een samenwerkingsschool waarin het katholiek en openbare karakter beiden tot hun recht komen.

Om iedereen kind zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, werken wij met de Vreedzame school. Deze methode draagt bij aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 'betrokken' burgers. De Vreedzame School leert de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. 

In het schooljaar 2021-2022 hebben verschillende kinderen uit de school samen de 'Grondwet' gemaakt. Hierin staan de waarden die wij als school belangrijk vinden. Uit deze waarden zijn de volgende wetten naar voren gekomen.
  1. Wij helpen elkaar, wij staan klaar voor elkaar. (samen leren, samen werken, samen spelen, samen plezier maken).
  2. Houd rekening met elkaar en zorg dat iedereen zich veilig voelt op school.
  3. Je behandelt elkaar met respect. Iedereen mag zichzelf zijn.
  4. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor deze school.
Door de hele school hangen deze wetten. Het is mooi om te zien dat de kinderen elkaar attenderen op de wetten en dit ook respecteren van elkaar.